དམ་པའི་ གསུང་རབ་ སིལ་ལ་མཛད།

དཀོན་མཆོག་གི་ དམ་པའི་ གསུང་རབ་བི་ ཁག་ ཆེན་མོ་ གཉིས་སི་ནང་ནས་ ཁག་ གཉིས་པ་བོའ་ ཞལ་ཆད་ སོ་མ་ ཟེར་ར་ནོག །ཞལ་ཆད་ སོ་མ་བོ་ ལ་དྭགས་ ཕལ་སྐད་ལ་ སྒྱུར་ཅེས་སི་ ཕྱག་ལས་ འགྲུལ་འིན་ ཡོད་དེ་ ཡིན་ནོག །ཡང་ ཞལ་ཆད་ སོ་མའི་ དཔེ་ཆ་ 27 ནི་ནང་ནས་ སྐབས་ཤིག་ དཔེ་ཆ་ 12 སྒྱུར་ ཚར་ཏེ་ ཡིན་ནོག །ཡོང་ཅེས་ཅན་ནི་ ཞག་ཀུན་ནི་ནང་ང་ གཞན་ དཔེ་ཆ་ཀུན་འང་ སྒྱུར་ཚར་ཏེ་ ཉེ་རང་ངིས་ འདི་ཀ་ སིལ་ཅེས་ལ་ ཐོབ་བ་ནོག

སིལ་ཅེས་སི་ཕིའ་ ཉེ་རང་ འཐད་མཁན་ནི་ དཔེ་ཆའི་ མིང་ ཡང་ན་ པར་རི་ཀ་ མནན་ན་མཛད། (སྐབས་ཤིག་ མར་ཀུའི་ འཕྲིན་བཟང་ དང་ ཡོ་ཧ་ནན་ནི་ འཕྲིན་བཟང་ དང་ ཕྱག་བྲིས་ཀུན་ སིལ་ཅེས་ལ་ ཡོད་དེ་ཡིན་ནོག)

མར་ཀུ།
ཡོ་ཧ་ནན།
ག་ལད་ཡཱ་པ། 
1 ཏི་མོ་ཐེའུ།

2 ཏི་མོ་ཐེའུ།
ཏི་ཏུས།
ཕི་ལེ་མོན།
ཨིབ་རི་པ།

གཞན་མའ་ ཕུལ་ཅེས།